Gratis Rijbewijs Online
homepage theorie proefexamens reacties van jongeren praktijk films forum rijscholen in Vlaanderen contactgegevens en varia

ZWAKKE WEGGEBRUIKERS
DE VOETGANGERS


De informatie op deze pagina is gebaseerd op de vorige leermethode van Gratis Rijbewijs Online.
Wil je de info volgens onze huidige leermethode, klik dan bovenaan deze pagina op THEORIE.INHOUD:

ALGEMEEN

MOGELIJKE OVERTREDINGEN.
Oversteekplaats voor voetgangers.
Oversteken op de rijbaan.
Kruispunt.
Minibus, autobus, autocar, tram.
Parkeren en stilstaan.

VERKEERSBORDEN

SPEELSTRAAT
Wat
Betekenis
Rijgedrag

PERSONEN DIE AANWIJZINGEN KUNNEN GEVEN

GROEPEN VOETGANGERS
Stoeten
Verlichting.   Deze pagina is volgens de wetgeving in BELGIE 
  Voor de wetgeving in NEDERLAND: KLIK


ALGEMEEN


Ongetwijfeld is de VOETGANGER de zwakste van alle weggebruikers. Vandaar ook dat de wetgever hem een speciale bescherming toekent.

. De bermen en de begaanbare trottoirs zijn bestemd voor de voetgangers.
. Zijn er geen begaanbare trottoirs of bermen, dan mogen de voetgangers de andere gedeelten van de openbare
  weg volgen.
. Wanneer de voetgangers de rijbaan volgen, moeten zij zich zo dicht mogelijk bij de rand van de rijbaan houden en
  behoudens bijzondere omstandigheden links in de door hen gevolgde richting gaan.


(C) www.gratisrijbewijsonline.be
Links: doorlopend fietspad / Rechts: zebrapad
d. Is er op minder dan 30 meter geen oversteekplaats voor voetgangers, maar wel een oversteekplaats voor fietsers die haaks op de aslijn van de rijbaan is aangebracht, dan mag de voetganger deze gebruiken.

Kruispunt met doorlopend fietspad en oversteekplaats voor voetgangers. In tegenstelling tot de driekleurige verkeerslichten, die rechts van de rijbaan moeten opgesteld worden en langs links kunnen herhaald worden, geldt dit niet voor tweekleurige verkeerslichten. De tweekleurige lichten voor voetgangers op deze foto staan links van het zebrapad en moeten dus opgevolgd worden.

ALGEMENE REGELS EN MOGELIJKE OVERTREDINGEN


1. Oversteekplaats voor voetgangers.

a. algemeen

(C) www.gratisrijbewijsonline.be Om het oversteken te vergemakkelijken zijn er op de openbare weg oversteekplaatsen voor voetgangers voorzien.

Voetgangers moeten daarvan gebruik maken als er een oversteekplaats op minder dan 30 meter van hen verwijderd is.

Een voetganger die zich op een oversteekplaats wil begeven moet voorzichtig zijn, maar krijgt voorrang.


rijprof ANIMATIE

Wil je deze animatie in het groot zien, klik dan hiernaast op het logo van derijprof.be.b. Wanneer moet je voorrang verlenen aan een voetganger?


Voetganger heeft voorrang
Aan een voetganger die op het punt staat de oversteekplaats voor voetgangers te betreden, moet voorrang verleend worden op plaatsen waar het verkeer niet geregeld wordt door een bevoegd persoon of door verkeerslichten.


Deze regels gelden op elke plaats, niet alleen op een kruispunt. Je kan bijvoorbeeld ook een oversteekplaats voor voetgangers hebben ergens op een lange weg, op een plaats waar er geen kruispunt is.


c. Mogelijke overtredingen:
(Tip examen)

Parkeren of stilstaan op een oversteekplaats voor voetgangers.

Parkeren of stilstaan op de rijbaan op vijf meter voor een oversteekplaats voor voetgangers.

Wanneer een voertuig een oversteekplaats voor voetgangers nadert of er vertraagt of er stopt, mag het niet ingehaald worden.2. Oversteken op de rijbaan waar geen zebrapad is.


a. Algemeen:


Voetganger krijgt geen voorrang
Als er geen oversteekplaats voor voetgangers aanwezig is (of binnen een afstand van 30 meter) mogen voetgangers de rijbaan haaks oversteken, als het verkeer hierdoor niet gehinderd wordt.


b. Voorrang?

Een voetganger die zo de rijbaan oversteekt, heeft geen voorrang.3. Afslaan op een kruispunt.

Een bestuurder die op een kruispunt naar links of rechts wil afslaan, mag bij dat afslaan de voetgangers niet hinderen, ook als die niet over een oversteekplaats voor voetgangers stappen.

Hij moet hen voorrang verlenen en indien nodig stoppen.
rijprof ANIMATIE

Wil je deze animatie in het groot zien, klik dan hiernaast op het logo van derijprof.be.rijprof ANIMATIE

Wil je deze animatie in het groot zien, klik dan hiernaast op het logo van derijprof.be.rijprof ANIMATIE

Wil je deze animatie in het groot zien, klik dan hiernaast op het logo van derijprof.be.


(C) www.gratisrijbewijsonline.be Heb je als bestuurder groen licht, dan moet je nog altijd de voetgangers die zich op de oversteekplaats voor voetgangers bevinden, voorrang geven. Ook als het speciale verkeerslicht voor voetgangers intussen rood geworden is, terwijl ze zich op de oversteekplaats bevinden.


4. Minibus, autobus, autocar, tram.

(C) www.gratisrijbewijsonline.be
Geen vluchtheuvel
Bestuurders moeten hun snelheid matigen als zij langs een minibus, autobus of tram rijden die stilstaat om de reizigers te laten in- en uitstappen.

Als er langs de zijde waar de reizigers in- of uitstappen geen vluchtheuvel is, moet een bestuurder, als het nodig is, stoppen om de mensen de kans te geven het voertuig of het trottoir te bereiken.
VERKEERSBORD Extra voorzichtigheid is nodig wanneer je een voertuig nadert waarop het bord: "opgepast schoolkinderen" is aangebracht.

Heeft de chauffeur van dit voertuig de vier knipperlichten van de bus aangezet, dan wil dit zeggen dat kinderen in- of uitstappen. Alle bestuurders moeten dan extra voorzichtig zijn en indien nodig stoppen.


5. Parkeren / stilstaan

(C) www.gratisrijbewijsonline.be
Parkeren of stilstaan op het trottoir is verboden
Parkeren en stilstaan zijn verboden op een trottoir.
Deze regel geldt zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
(C) www.gratisrijbewijsonline.be
Wagen staat foutief geparkeerd
Parkeren is verboden op plaatsen waar je voetgangers of fietsers of bromfietsers hindert of hen verplicht de rijbaan te gebruiken.

Bij het parkeren op bermen, moet langs de buitenkant van de openbare weg een vrije ruimte van 1,5 meter (vroeger 1 meter) gelaten worden, indien voetgangers deze bermen moeten volgen (dus als er geen trottoir is).
VERKEERSBORDEN IN VERBAND MET VOETGANGERS


VERKEERSBORD F49 VERKEERSBORD A21 - (A) Verkeersbord F49
- (B) Verkeersbord A21

Betekenis: oversteekplaats voor voetgangers.
VERKEERSBORD Verkeersbord C19

Betekenis: verboden toegang voor voetgangers.
VERKEERSBORD Verkeersbord A23

Betekenis: Plaats waar (vooral) veel kinderen komen.
VERKEERSBORD Verkeersbord D11

Betekenis: verplichte weg voor voetgangers.
VERKEERSBORD Verkeersbord D9

Betekenis: verplicht fietspad links, voetgangers rechts.
VERKEERSBORD Verkeersbord D10

Betekenis: Dit nieuwe gebodsbord verplicht voetgangers en fietsers het deel van de openbare weg te gebruiken dat voor hen is voorbehouden. (Bijvoorbeeld bij werken die het trottoir in beslag nemen.)

De fietsers mogen de voetgangers die er zich bevinden niet in gevaar brengen.
VERKEERSBORD Verkeersbord F99a

Betekenis: weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters.
VERKEERSBORD Verkeersbord F103n

Betekenis: begin van een voetgangerszone.
VERKEERSBORD Verkeersbord F50bis

Dit bord wijst bestuurders die van richting veranderen op fietsers , bestuurders van tweewielige bromfietsen en voetgangers die dezelfde openbare weg volgen.
VERKEERSBORD VERKEERSBORD Verkeersbord F 51

- Bovengrondse oversteekplaats voor voetgangers.
- Ondergrondse oversteekplaats voor voetgangers.
VERKEERSBORD Verkeersbord 12a

Betekenis: begin van een woonerf.


a. Voetgangers in een woonerf:

. In een woonerf is de voetganger baas. Hij mag heel de breedte van de straat gebruiken om te wandelen.
. Als er auto's of fietsers aankomen, is het voldoende als de voetganger gewoon even opzij gaat.
  Hij mag hen natuurlijk niet de doorgang verhinderen.
. Kinderen mogen in een woonerf op straat spelen.


b. Auto's en fietsers in een woonerf:

. Van bestuurders wordt verwacht dat zij zich netjes tegenover de voetgangers gedragen. Ze zijn als het ware een gast in hun straat. Dit wil zeggen dat er traag moet gereden worden (max. 20 km/uur) en dat voetgangers of spelende kinderen de kans moet gegeven worden om rustig opzij te gaan.
. Parkeren mag enkel binnen de vakken die aangeduid zijn met witte hoeken en een witte letter P.
. Stilstaan voor lossen en laden mag wel op plaatsen waar je de doorgang van anderen niet hindert.

SPEELSTRAAT (Tip ex. Het is voldoende als je dit leest).


1. Wat?

VERKEERSBORD - Een openbare weg die men als speelstraat wil inrichten:
. Moet liggen op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 50 km/uur.
. Hij moet liggen in een straat of een wijk die overheersend een woonkarakter heeft.
. Er mag geen doorgaand verkeer zijn.
. Hij mag niet bediend worden door een geregelde dienst voor gemeenschappelijk vervoer.

- De weg moet tijdelijk afgesloten worden en telkens tijdens dezelfde uren.
Deze uren worden op het onderbord vermeld.

- Er moeten hekken geplaatst worden met het bord C3 en het onderbord 'speelstraat'.2. Betekenis

a. doel.

In de speelstraten is de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen, in hoofdzaak door kinderen. De personen die spelen worden gelijkgesteld met voetgangers. Tijdens de uren dat een openbare weg als speelstraat fungeert, mag er speelinfrastructuur geplaatst worden.

b. Hebben toegang tot de speelstraat:

. bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of wier garage in die straat gelegen is;
. prioritaire voertuigen, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt;
. voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de beheerder van deze wegen;
. gebruikers van rolschaatsen en steps;
. fietsers.

c. Parkeren.

De wetgeving voorziet nergens het parkeerverbod in speelstraten. Wat niet verboden is, is toegelaten, op voorwaarde natuurlijk dat de bestuuders van die motorvoertuigen in die straat wonen of hun garage in die straat is.


3. Rijgedrag

- De bestuurders die in de speelstraten rijden, moeten dit stapvoets doen;
  . Er is in de wetgeving geen beperking voorzien i.v.m. de grootte van het voertuig waarmee de bestuurders die er
    wonen mogen rijden.
  . Een bewoner die een vrachtwagen heeft, mag met die wagen dus in de speelstraat.
- Bestuurders moeten de doorgang vrij laten voor de voetgangers die er spelen, hen voorrang verlenen en zo
  nodig voor hen stoppen.
- Fietsers moeten zonodig afstappen.
- De bestuurders mogen de voetgangers die er spelen niet in gevaar brengen en niet hinderen.
- Ze moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.
PERSONEN DIE AANWIJZINGEN GEVEN (Tip ex. Het is voldoende als je dit leest)

(C) www.gratisrijbewijsonline.be
Deze persoon draagt geen driekleurige armband
rond de linkerarm, wat wel moet.
- Om het even wie, van zodra de persoon ten minste 18 jaar oud is, een opleiding gevolgd heeft en door de burgemeester gemachtigd is kan een gemachtigd opzichter worden. Het kan gaan om vrijwilligers, leerkrachten, ouders, mensen die over vrije tijd beschikken, toeristische gidsen of gidsen van jeugdbewegingen, monitoren, stadswachten, sociale helpers, personeel van rusthuizen en beschutte werkplaatsen, enz...
- Binnen de gemeente(n) waar de gemachtigde opzichters gemachtigd zijn, mogen zij aan de weggebruikers aanwijzingen geven om kinderen, scholieren, bejaarden en/of mensen met een handicap, te laten oversteken.
- Het is gemachtigde opzichters niet toegelaten om het verkeer te doen stoppen om één enkel kind te laten oversteken. Zij mogen dat kind wel begeleiden naar de overkant.
- Wanneer een gemachtigde opzichter het bord C3 op een stokje omhoogsteekt, moeten bestuurders stoppen en de voetgangers laten oversteken. Dit mogen zij echter niet op een kruispunt met verkeerslichten.


Goed om weten:

Gemachtigd opzichter

Wil je alles weten over een gemachtigd opzichter, click dan HIER

GROEPEN VOETGANGERS (Tip ex. Het is voldoende als je dit eens leest)


1. Stoeten, processies:

- Stoeten, processies en voetgangers in groep vergezeld van een leider, die de rijbaan volgen moeten rechts gaan.
- De aanvulling op Art. 42.3 (uit straatcode) stelt dat groepen voetgangers van minimum vijf personen die op de rijbaan lopen, vergezeld van een leider, niet verplicht zijn om rechts te lopen. Zij mogen ook links op de rijbaan lopen, op voorwaarde dat ze achter elkaar stappen.


2. Verlichting:

- Tussen valavond en zonsopgang (of overdag als de zichtbaarheid slecht is en deze niet verder reikt dan 200 m), moet de groep die de rijbaan volgt op de volgende manier gesignaleerd zijn:
a. als ze rechts stapt : een wit of geel licht links vooraan en een rood licht links achteraan;
b. als ze links stapt: een rood licht rechts vooraan , en een wit of een geel licht rechts achteraan.RIJBEWIJS

.
.
.
.


(c) Gratis Rijbewijs Online /
Voor een perfecte website hosting hebben wij gekozen voor website en e-mail hosting door COMBELL