Rijbewijs B - Deel D: De snelheid

Les 12: Maximumsnelheid op de openbare weg

Bekijk eerst aandachtig dit filmpje:

Belangrijk Je kan geen YouTube video's bekijken op onze website als je niet alle cookies accepteert. Bekijk ons cookiebeleid Alle cookies accepteren

Info Op smartphone of tablet worden aanvullingen en aanpassingen niet vertoond.
Lees dus ook de tekst onder dit filmpje.


De autosnelweg

Snelheid op de autosnelweg

Op een autosnelweg (ook op de op- en afrit) is de maximaal toegelaten snelheid: 120 km/uur, behalve wanneer verkeersborden een andere maximumsnelheid opleggen.

Je moet er onder normale omstandigheden ook minstens 70 km/uur rijden.

Verkeersborden

Dit bord betekent dat op de twee linkse rijstroken de maximaal toegelaten snelheid 90 km/uur is en op de rechterrijstrook 70 km/uur.

En dit bord zegt dat je 1,5 km verder, op de linkerrijstrook en op de middelste 90 mag rijden en op de rechterstrook 70.

Matrixborden

Een andere maximumsnelheid kan trouwens ook opgelegd worden door middel van matrixborden die boven de rijstroken hangen.

Snelheid afrit

Nabij afritten staat soms deze combinatie van borden. De snelheidsbeperking geldt dan enkel op de afrit.

Autosnelweg verlaten

Wil je een autosnelweg verlaten, dan begin je best pas te remmen van zodra je op de afrit rijdt.

Slepen van een defecte auto

Slepen op de auto(snel)weg is verboden!

Spijkerbanden

Spijkerbanden mogen tussen 1 november tot en met 31 maart geplaatst worden op voertuigen met een M.T.M. tot 3,5 ton.

Snelheid:

  • Autosnelwegen en wegen met 2x2 rijstroken gescheiden door een berm: maximaal 90 km/uur.
  • Gewone wegen: maximaal 60 km/uur.

De autoweg

Minimumsnelheid

Op een autoweg is er geen verplichte minimumsnelheid.

Toch mag je niet vergeten dat ergens abnormaal traag rijden, ook een overtreding is.

Maximumsnelheid

Rijrichtingen gescheiden door een middenberm (120 km/uur)

Tip examen Op autowegen (en ook gewone wegen) buiten de bebouwde kom, mag je onder normale omstandigheden, 120 km/uur rijden:

Rijrichtingen gescheiden door een middenberm (andere snelheid)

Verkeersborden kunnen echter een lagere maximumsnelheid opleggen.

Tip examen Loopt de autoweg "binnen de bebouwde kom", dan is de maximumsnelheid 50 km/uur.

Rijrichtingen gescheiden door een wegmarkering

Tip examen Op wegen "buiten de bebouwde kom", waarvan de rijrichtingen gescheiden zijn door wegmarkeringen en er dus geen middenberm is, mag je maximaal ...

Uiteraard kunnen door verkeerborden andere maximumsnelheden opgelegd worden.

Tip examen Loopt de autoweg "binnen een bebouwde kom", dan is de maximumsnelheid 50 km/uur.


Gewone wegen

Maximaal toegelaten snelheid

De maximumsnelheid op gewone wegen is...

  • In Vlaanderen: 70 km/uur.
  • In Wallonië: 90 km/uur.
  • In het Brusselse gewest: 70 km/uur en binnen bebouwde kom 30 km/uur), behalve als het anders is aangegeven.

Behalve 2 x 2 rijstroken gescheiden door een berm: 120 km/uur.

Verbodsborden

Door verbodsborden kan de maximaal toegelaten snelheid gewijzigd worden.

Onderbord

Soms staat op een blauw onderbord vanaf waar de snelheidsbeperking begint.

In dit voorbeeld vanaf 200 meter verder tot aan het eerstvolgende kruispunt.


Ben je van plan te leren rijden met een begeleider?

Laat je begeleider dan nu al ons praktijkboek doornemen.
Veel zaken worden immers door begeleiders foutief aangeleerd.

Download ons praktijkboek

Bijzondere plaatsen

Woonerf

Binnen een woonwerf mogen voetgangers op de rijbaan wandelen en kinderen mogen er spelen.

Daarom mag je er maximaal maar 20 km/uur rijden.

Bestuurders moeten dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.

Bebouwde kom

Binnen een bebouwde kom is in Vlaanderen en Wallonie de maximaal toegelaten snelheid: 50 km/uur. In het Brusselse Gewest: 30 km/uur (sinds 1/1/2021)

Tip examen De enige uitzondering is wanneer een verkeersbord op, of voorbij het beginbord van de bebouwde kom een andere snelheid oplegt.

In dit voorbeeld mogen bestuurders 90 km/uur rijden tot aan het eerstvolgende kruispunt.

Opdat je voorbij dat kruispunt niet zou vergeten dat je nog steeds in de bebouwde kom bent, word je er vaak aan herinnerd door deze combinatie van borden.

Tip examen Maar opgelet, als er een bord maximaal 30 km/u boven het bord bebouwde kom is geplaatst, geldt deze 30 km/u in de hele bebouwde kom!

Binnen een zone

Tip examen Zolang je binnen een zone rijdt, geldt de verplichting die je bij het binnenrijden van die zone hebt meegekregen: dag en nacht.

Elektronisch zonebord

Tip examen Wanneer je voorbij een elektronisch zonebord rijdt, dan geldt de verplichting alleen als het bord oplicht.

Fietszone

Een FIETSZONE is 1 of meerdere straten waar de fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn, maar waar ook motorvoertuigen zijn toegelaten. Ze zijn er als het ware "te gast".

  • In een fietszone mogen auto's (of andere motorvoertuigen) de fietsers niet links en niet rechts inhalen.
  • De maximaal toegelaten snelheid is er 30 km/uur.

Door het KB van 12 maart 2023 is de FIETSSTRAAT weer eens uit de wegcode geschrapt. Maar borden mogen nog 9 jaar blijven staan.

Speelstraat

Bestuurders die in een speelstraat toegelaten zijn, mogen er slechts stapvoets rijden.

Ze moeten de doorgang vrij laten voor de voetgangers en kinderen die er spelen, hen voorrang verlenen en zo nodig stoppen. Fietsers moeten, als het nodig is, afstappen.

Weg voorbehouden voor...

Bestuurders die op een weg voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs toegelaten zijn, mogen er slechts 30 km/uur rijden.

Zij mogen de ganse breedte van de weg gebruiken, maar het verkeer niet nodeloos hinderen.

Gemotoriseerd verkeer moet uiterst voorzichtig zijn ten opzichte van andere weggebruikers.

Andere emblemen kunnen op het bord worden aangebracht,


Verhoogde inrichting

Maximaal toegelaten snelheid

De definitie van een verhoogde inrichting is door het KB van 12/3/2023 gewijzigd in: "Het is een verhoogde aanleg die dwars op de openbare weg is aangelegd en die bestemd is om de snelheid te matigen."

Als deze inrichting wordt aangekondigd door het (eerste) gevaarsbord en bij de inrichting zelf staat het (tweede) aanwijzingsbord, dan is maximumsnelheid op een verhoogde inrichting 30 km/uur.

Op een verhoogde inrichting is het verboden een gespan, een tweewielig motorvoertuig of een voertuig met meer dan twee wielen LINKS in te halen.

OPGELET: Het KB van 12/3/2023 -- in voege vanaf 1 april schrap het verbod om ook fietsers links in te halen. Dat mag vanaf 1 april dus wel.

Borden

Dit gevaarsbord zegt dat 150 meter verder een verhoogde inrichting is.


Dit onderbord zegt dat de verhoogde inrichting 200 meter verder is.


Dit onderbord zegt dat 150 meter verder enkele verhoogde inrichtingen zijn over een afstand van 500 meter.

3. Stilstaan en parkeren

Stilstaan of parkeren is (door het KB van 17/3/2023) verboden op elke verhoogde aanleg (al of niet aangegeven met borden) die dwars op de openbare weg is aangelegd en als doel heeft de snelheid te matigen.


Lees dit zeer goed!

Onmiddelijke tijdelijke intrekking van je rijbewijs

Je riskeert een onmiddellijke intrekking van je rijbewijs van zodra je méér dan 30 km/u te snel rijdt op autosnelwegen, autowegen en gewone wegen.

Rij je echter in de bebouwde kom, een zone 30, of een woonerf meer dan 20 km/uur te snel, dan riskeer je ook een onmiddellijke intrekking.

Die onmiddellijke intrekking doet de POLITIE, omdat je een zware overtreding begaat. Bij ELKE zware overtreding kan je rijbewijs onmiddellijk worden ingetrokken.

Onmiddelijke intrekking van het rijbewijs door de POLITIE
Autosnelweg
30 km/u
Gewone weg
30 km/u
Bebouwde kom
20 km/u
Zone 30
20 km/u
Woonerf
20 km/u

Een vervallenverklaring van het recht tot het besturen van een motorvoertuig

Je riskeert een vervallenverklaring van het recht tot het besturen van een motorvoertuig van zodra je méér dan 40 km/u te snel rijdt op autosnelwegen, autowegen en gewone wegen.

Rij je echter in de bebouwde kom, een zone 30, een woonerf, dan riskeer je reeds een vervallenverklaring uit het recht tot het besturen van een motorvoertuig van zodra je méér dan 30 km/u te snel rijdt.

Dit gebeurt dus niet door de politie, maar door de RECHTER in de rechtbank, wanneer je zaak wordt behandeld.

Afhankelijk van het vonnis mag je dan gedurende minstens 8 dagen, tot maximaal 5 jaar geen enkel motorvoertuig besturen op de openbare weg. Ook geen waarvoor geen rijbewijs vereist is. Voor beginnende bestuurders (< 2 jaar een defintief rijbewijs B), is de regelgeving overigens nog ietsjes strenger.


Vervallenverklaring van recht tot sturen door de RECHTER
Autosnelweg
40 km/u
Gewone weg
40 km/u
Bebouwde kom
30 km/u
Zone 30
30 km/u
Woonerf
30 km/u

Let dus bij het oplossen van oefeningen of examenvragen goed op of het gaat over een "onmiddellijke intrekking" (politie) of een "vervallenverklaring van het recht tot besturen... (rechter)".


Belangrijk

Te traag rijden

Te snel rijden is uiteraard een overtreding.

Maar wat sommigen tijdens het praktijkexamen wel eens vergeten is dat onder normale omstandigheden overdreven traag rijden, ook een overtreding is.

Je moet wel je snelheid altijd aanpassen aan de omstandigheden, zoals het weer, de staat van het wegdek, de verkeersdrukte.

Bekijk vlug even dit krantenartikel


Verkeersborden die bij deze les horen

Hieronder bekijken we de verkeersborden die in dit filmpje zijn behandeld. Het is mogelijk dat sommige borden in volgende lessen ook aan bod zullen komen.

Je moet voor het examen kennen welk soort verkeersbord het is en de betekenis.

BordSoortBetekenis
AanwijzingsbordBegin of oprit van een autosnelweg. Maximaal 120 km/uur en minimaal 70 km/uur.
AanwijzingsbordEinde of afrit van een autosnelweg.

VerbodsbordMaximaal toegelaten snelheid op de afrit: 90 km/uur.
AanwijzingsbordBegin van een autoweg.
AanwijzingsbordEinde van een autoweg.

AanwijzingsbordBegin van een bebouwde kom. Maximaal 50 km/u.

AanwijzingsbordBegin van een bebouwde kom. Maximaal 50 km/u.

AanwijzingsbordEinde van een bebouwde kom.

AanwijzingsbordEinde van een bebouwde kom.
AanwijzingsbordBegin van een woonerf. Maximaal 20 km/u.
AanwijzingsbordEinde van een woonerf.
AanwijzingsbordBegin van een Zone 30. Maximaal 30 km/u.
GevaarsbordVerhoogde inrichting. Staat 150 meter voor de verhoogde inrichting.

Gevaarsbord200 meter verder is een verhoogde inrichting.

Gevaarsbord150 meter verder heb je over een afstand van 500 meter verschillende verhoogde inrichtingen.
AanwijzingsbordVerhoogde inrichting. Maximaal 30 km/u.
AanwijzingsbordGewone weg.

Verbodsbord200 meter verder is de maximaal toegelaten snelheid 60 km/uur.


VerbodsbordVanaf hier is inhalen verboden. 200 meter verder is de maximaal toegelaten snelheid 60 km/uur. (Opm. De juiste betekenis van het bovenste bord leer je in een volgende les)


Verbodsbord200 meter verder is de maximaal toegelaten snelheid 60 km/uur. Vanaf hier is inhalen verboden. (Opm. De juiste betekenis van dit bord leer je in een volgende les)

Oefenvragen

Maak nu alle oefenvragen die bij deze les horen. Deze oefenvragen werken met een ALLES-code.

Met een ALLES-code kun je gedurende 3 dagen (de dag dat je ze aanvraagt en de twee volgende dagen):

5 gratis vragen 53 vragen met code Meer uitleg over de codes Een probleem met je code?


Proefexamens

Onze proefexamens zijn up-to-date met de echte examens.

Maak onze proefexamens zodra je de filmpjes van alle lessen hebt gezien.

Proefexamen


Rijschool VTI Ieper

Ieper

Ook in deze rijschool is ons handboek verkrijgbaar.
Voor uw praktijkopleiding raden wij ondermeer deze rijschool aan.

Rijschool VTI Ieper


Ga terug naar de vorige pagina

Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken en om jouw voorkeuren op te slaan. Door op "Alle cookies accepteren" te klikken ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons cookiebeleid.

Alle cookies accepteren Alleen noodzakelijke cookies