Gratis Rijbewijs Online
homepage theorie proefexamens reacties van jongeren praktijk films forum rijscholen in Vlaanderen contactgegevens en varia

ZWAKKE WEGGEBRUIKERS
DE VOETGANGERS


De informatie op deze pagina is gebaseerd op de vorige leermethode van Gratis Rijbewijs Online.
Wil je de info volgens onze huidige leermethode, klik dan bovenaan deze pagina op THEORIE.INHOUD:

WIE / WAT.
Fiets.
Bromfiets klasse A.
Bromfiets klasse B.

ALGEMENE REGELS EN MOGELIJKE OVERTREDINGEN
Fietspad.
Begin en einde fietspad.
Oversteekplaats voor fietsers.
Veiligheidsafstand.
Parkeren.
Suggestiestrook voor fietsers.

BEPERKT EENRICHTINGSVERKEER (BEV)
Doel.
Speciale signalisatie.
Aanbevelingen.

VERKEERSBORDEN

PERSONEN DIE AANWIJZINGEN KUNNEN GEVEN
Signaalgevers bij wielerwedstrijden.
Wegkapitein.
Wielerwedstrijd.

WIE EN WAT?


FIETS
Vierwieler
1. Rijwiel / Fiets.

Onder een rijwiel verstaat men een fiets, een driewieler, een vierwieler, die door middel van pedalen door één of meer van zijn berijders wordt voortbewogen en niet met een motor is uitgerust.

Een niet-bereden fiets wordt niet als een voertuig beschouwd.
(Dus: op de fiets = bestuurder / Naast de fiets = voetganger)

De bevestiging van een aanhangwagen aan een rijwiel brengt geen wijziging in de classificatie van dit voertuig.


BROMFIETS 2. Bromfiets klasse A

Dit is een twee- of driewielig voertuig dat uitgerust is met een motor van maximum 50 cc.
Het kan op een horizontale weg niet sneller rijden dan 25 km/uur.
Het heeft achteraan een geel plaatje.

Belangrijk:
  . Valhelm is verplicht. (uitgezonderd postbodes tijdens dienst)
  . Bestuurder minimum 16 jaar.
  . Geen rijbewijs nodig.


BROMFIETS 3. Bromfiets klasse B

Twee- of meerwielig voertuig met een motor van maximum 50 cc.
Kan op een horizontale weg niet sneller rijden dan 45 km/uur.

Belangrijk:
  . Een valhelm is verplicht op bromfietsen klasse B zonder passagiersruimte.
    (uitgezonderd postbodes tijdens hun dienst)
  . Rijbewijs A3 is verplicht als je geboren bent na 14 februari 1961.
  . 16 jaar: minimum leeftijd om met een klasse B te mogen rijden.
  . 18 jaar: als je een passagier vervoert.
REGELS WAARAAN FIETSERS EN BROMFIETSERS ZICH MOETEN HOUDEN


Ongetwijfeld behoren de fietsers en bromfietsers ook tot de zwakke weggebruikers. Vandaar dat de wetgever speciale verkeersregels heeft gemaakt om hen te beschermen. Toch zijn er ook een aantal regels waaraan zij zich moeten houden.

a. Fietsers en bromfietsers (klasse A) moeten, als er een fietspad is, dit volgen.
    Als fietsers de rijbaan volgen, mogen zij met twee naast elkaar rijden, behalve wanneer het kruisen (v/d voertuigen)
    niet mogelijk is, ook al zijn er op dat ogenblik geen voertuigen die elkaar willen kruisen.
    Bromfietsers moeten altijd achter elkaar rijden.

b. Fietsers moeten achter elkaar rijden wanneer een aanhangwagen aan een fiets gekoppeld is.

c. Buiten de bebouwde kom moeten fietsers achter elkaar rijden bij het naderen van een achteropkomend voertuig.

d. Het is de fietsers en bromfietsers bovendien verboden te rijden:
    . zonder het stuur vast te houden;
    . zonder de voeten op de pedalen of op de voetsteunen te hebben;
    . door zich te laten voorttrekken;
    . terwijl zij een dier aan het leizeel houden.
ALGEMENE REGELS EN MOGELIJKE OVERTREDINGEN


Bestuurders mogen de meest kwetsbare weggebruikers niet in gevaar brengen, met name fietsers en voetgangers, vooral als het gaat om kinderen, bejaarden of personen met een handicap. Ze moeten hun snelheid aanpassen in aanwezigheid van kwetsbare weggebruikers en moeten dubbel voorzichtig zijn op plaatsen waar ze dergelijke weggebruikers kunnen ontmoeten.

FIETSPAD 1. Het fietspad.

Als de openbare weg een FIETSPAD heeft, moeten fietsers (en mogen drie- en vierwielers zonder motor met maximale breedte 1 meter) en bromfietsers klasse A hierop rijden. Deze regel is enkel van tel wanneer het rechts in hun richting is gelegen of wanneer er één fietspad is, dat voor de twee richtingen is aangeduid.

Op wegen waar een maximumsnelheid geldt tot 50 km/uur (vb erf, zonde 30, bebouwde kom ...) MOGEN bomfietsen klasse B op het fietspad aangeduid door bord D7 of door wegmarkeringen rijden.

Op wegen waar de maximumsnelheid hoger is dan 50 km/uur MOETEN bomfietsen klasse B op een fietspad aangeduid door bord D7 of door wegmarkeingen rijden. op voorwaarde dat zij de andere weggebruikers die er zich op bevinden niet in gevaar brengen.


FIETSPAD EINDE 2. Begin en einde fietspad.

Het feit dat een fietser aan het einde van een fietspad zijn plaats op de rijbaan weer inneemt, wordt niet als een manoeuvre beschouwd.

Stilstaan en parkeren zijn verboden op de rijbaan en de berm op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden.


OVERSTEEKPLAATS FIETSERS 3. Oversteekplaats voor fietsers.

Om het oversteken te vergemakkelijken zijn er op de openbare weg oversteekplaatsen voor fietsers voorzien.

Bestuurders van een auto of motorfiets mogen deze oversteekplaats slechts met aangepaste matige snelheid naderen, om de overstekende weggebruikers die er zich op bevinden niet in gevaar te brengen.

Indien nodig moet voorrang gegeven worden en moet men stoppen.

Parkeren of stilstaan op een oversteekplaats voor fietsers en tweewielige bromfietsen is verboden.

Wanneer een voertuig een oversteekplaats voor fietsers nadert (sinds 1/1/2004), of er vertraagt of er stopt mag dit niet ingehaald worden.


Goed om weten:

Mag ik mijn bromfiets op een fietspad parkeren?


- Wat zegt de wet?
Art 24 K.B. 01/12/1975 zegt: "Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid: op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen op de verhoogde bermen, behoudens plaatselijke reglementering".
Art 2.17. K.B. 01/12/1975 zegt: "... De niet-bereden tweewielige bromfiets wordt niet als voertuig beschouwd".
Als een niet-bereden bromfiets geen voertuig is... dan telt de bovenstaande regel dus niet.

Maar:
Art 7.3. K.B. 01/12/1975 zegt: "Het is verboden het verkeer te hinderen of onveilig te maken door voorwerpen, zwerfvuil of stoffen op de openbare weg te werpen, te plaatsen, achter te laten of te laten vallen, hetzij door er rook of stoom te verspreiden, hetzij door er enige belemmering aan te brengen.
Dit is trouwens een zware overtreding van de eerste graad.

Conclusie: bromfiets niet op een fietspad parkeren.4. Veiligheidsafstand.

(C) www.soundandvision.be (Tip examen)
Als een motor of auto een fietser of tweewielige bromfietser inhaalt, moet ten minste een zijdelingse afstand van 1 meter gelaten worden tussen de motor of auto en de bestuurder van de fiets of van de tweewielige bromfiets.


5. Parkeren.

FIETSPAD Parkeren is verboden op plaatsen waar je voetgangers of fietsers of bromfietsers hindert of op plaatsen waar zij op de rijbaan moeten komen om omheen een hindernis te gaan of te rijden.
(C) www.gratisrijbewijsonline.be

Bij het parkeren op bermen, moet langs de buitenkant van de openbare weg een vrije ruimte gelaten worden van 1,5 meter.6. Suggestiestrook voor fietsers.

FIETSSUGGESTIESTROOK Op plaatsen waar de openbare weg te smal is om echte fietspaden aan te leggen, worden in sommige gemeenten suggestiestroken voor fietsers op de rijbaan geschilderd.

  . Zij zijn een stuk van de rijbaan.
  . Zij hebben geen enkele wettelijke betekenis.
  . Zij verbieden en verplichten niets.
  . Vaak veroorzaken deze stroken bij de zwakke weggebruikers
    verwarring, omdat zij zouden kunnen menen dat ze op een fietspad
    rijden, wat helemaal niet waar is. Ze rijden immers op de rijbaan.BEPERKT EENRICHTINGSVERKEER (BEV)


1. Doel?

EENRICHTINGSSTRATEN benadelen de fietsers. Ze moeten immers omwegen maken en hierdoor wordt hun traject langer of zijn ze verplicht drukke wegen te nemen waar sneller gereden wordt. Sinds 1 juli 2004 werd daarom het beperkt eenrichtingsverkeer veralgemeend.

Op enkele uitzonderingen na zullen alle eenrichtingsstraten immers opengesteld worden voor fietsers die tegen het andere verkeer in rijden.


2. Speciale signalisatie.

Om toegankelijk te zijn voor fietsers of bromfietsers klasse A moet een straat met BEV voorzien zijn van speciale signalisatie.


VERKEERSBORD Combinatie 1

Betekenis: Eenrichtingsverkeer voor alle bestuurders maar tweerichtingsverkeer voor fietsers.

Combinatie 2

Betekenis: Eenrichtingsverkeer voor alle bestuurders maar tweerichtingsverkeer voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A.


rijprof ANIMATIE

Wil je deze animatie in het groot zien, klik dan hiernaast op het logo van derijprof.be.


VERKEERSBORD Combinatie 1

Betekenis: Verplichte richting voor alle bestuurders, uitgezonderd voor fietsers.

Combinatie 2

Betekenis: Verplichte richting voor alle bestuurders uitgezonderd voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A.
VERKEERSBORD Combinatie 1

Betekenis: Verboden richting voor iedere bestuurder, uitgezonderd fietsers.

Combinatie 2

Betekenis: Verboden richting voor iedere bestuurder, uitgezonderd voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A.


3. Aanbevelingen:

a. Voor bestuurders:
    Hou er bij het inrijden van een eenrichtingsstraat steeds rekening mee dat een fietser of bromfietser klasse A
    er zou kunnen uitkomen.

    Hou op een kruispunt rekening met de signalisatie en de voorrangsregels.

    In principe moet je, als je naar links afslaat, op een rijbaan met éénrichtingsverkeer, zo dicht mogelijk bij de
    linkerrand ervan blijven (art. 19.3.2°b). Houdt evenwel voldoende afstand van de linkerrand van de rijbaan om
    fietsers of tweewielige bromfietsen die plots een éénrichtingsstraat in tegengestelde richting ingereden komen,
    veilig te kunnen kruisen langs rechts.

b. Voor de voetgangers:
    Als je wil oversteken moet je eerst goed naar links en naar rechts kijken.

c. Voor fietsers en bromfietsers klasse A:
    Respecteer de signalisatie en rij enkel in de tegenrichting waar dit toegestaan is.

    Let op voor geparkeerde wagens die in een eenrichtingsstraat langs twee zijden kunnen staan.

    Wees voorzichtig op elk kruispunt.
VERKEERSBORDEN IN VERBAND MET FIETSERS EN TWEEWIELIGE BROMFIETSERS


VERKEERSBORD

VERKEERSBORD
Verkeersbord A 25

- Oversteekplaats voor fietsers of tweewielige bromfietsen OF plaats waar bestuurders van het fietspad op de rijbaan komen.

Verkeersbord F 50

- Oversteekplaats voor fietsers of bestuurders van tweewielige bromfietsen.
VERKEERSBORD Verkeersbord C 11

Betekenis: verboden toegang voor bestuurders van rijwielen (twee-, drie-, vierwielig).
VERKEERSBORD Verkeersbord C 9

Betekenis: verboden toegang voor bestuurders van bromfietsen (twee-, drie-, vierwielig).
VERKEERSBORD Verkeersbord D 7

Betekenis: Verplicht fietspad.
VERKEERSBORD Verkeersbord D 9

Betekenis: verplicht fietspad links, voetgangers rechts.
VERKEERSBORD Verkeersbord D 10

Betekenis:
- Dit nieuwe gebodsbord verplicht voetgangers en fietsers het deel van de openbare weg te gebruiken dat voor hen is voorbehouden. (Bijvoorbeeld bij werken die het trottoir in beslag nemen.)
- De plaatsen aangegeven door het verkeerbord D10 zijn verboden terrein voor bromfietsen klasse A.
- De fietsers mogen de voetgangers die er zich bevinden niet in gevaar brengen.
VERKEERSBORD Verkeersbord F 99a

Betekenis: weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters.
VERKEERSBORD Verkeersbord F 103

Betekenis: begin van een voetgangerszone.
VERKEERSBORD Verkeersbord F 50bis

Dit bord wijst bestuurders die van richting veranderen op fietsers, bestuurders van tweewielige bromfietsen en voetgangers die dezelfde openbare weg volgen.
VERKEERSBORD

Een voertuig dat over een doorlopend fietspad rijdt, doet een manoeuvre en moet voorrang geven aan de fietsers.
VERKEERSBORD Verkeersbord F 34b2

Wegwijzer: aanbevolen reisweg voor bepaalde fietsers.


Verkeersbord F 34b3

Wegwijzer: aanbevolen reisweg naar een toeristische bestemming.
VERKEERSBORD Verkeersbord B1 en B5 samen met onderbord.

Betekenis: Opgepast voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen die in twee rijrichtingen op de dwarslopende weg rijden.
LAAT JE NIET VANGEN


VERKEERSBORD A: Verkeersbord D 9

Betekenis: Verplicht fietspad links, voetgangers rechts.


B: Verkeersbord F 99b

Betekenis: Weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers en fietsers (met aanduiding van het deel dat bestemd is voor de soorten weggebruikers).
VERKEERSBORD A:

Betekenis: Fietsers en bromfietsers moeten voorrang verlenen.


B:

Betekenis: Opgepast voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen die in de twee rijrichtingen op de dwarslopende weg rijden.
VERKEERSBORD A:

Betekenis: Fietsers en bromfietsers moeten stoppen en voorrang verlenen.


B:

Betekenis: Opgepast voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen die in de twee rijrichtingen op de dwarslopende weg rijden.
PERSONEN DIE AANWIJZINGEN GEVEN (Tip examen: enkel lezen)


(C) www.gratisrijbewijsonline.be 1. Signaalgevers bij wielerwedstrijden en niet-gemotoriseerde
    sportevenementen:


    . Zij dragen zwart-geel-rood armbadje;
    . Zij zorgen voor de veiligheid tijdens wieler-, wandel-,
      loopwedstrijden.
    . Zij geven aanwijzingen die bestuurders moeten opvolgen.
    . Op kruispunten waar geen verkeerslichten staan kunnen zij het
      verkeer laten stoppen.

(Gerechtelijke uitspraak:)
"De taak van een signaalgever bij een wielerwedstrijd is zeer beperkt. Hij dient het verkeer van de dwarsrichting op te houden opdat de wedstrijd zijn normaal verloop zou kennen. De signaalgever is bevoegd tussen de tijd dat de eerste volgauto nadert en de laatste, voorzien van het verkeersteken A 51, voorbijrijdt.
Bij toepassing van art. 11 Wegverkeerswet kunnen alleen bevoegde personen, die de kentekens van hun ambt dragen, het verkeer regelen;
Aanwijzingen van andere dan bevoegde personen zijn waardeloos;
Wie dergelijke bevelen of aanwijzingen opvolgt, doet dit exclusief voor eigen rekening".


(C) www.gratisrijbewijsonline.be 2. Wegkapiteins

Weggebruikers moeten de aanwijzingen opvolgen die gegeven worden door wegkapiteins om de veiligheid te verzekeren van groepen fietsers of motorfietsers.


(C) www.gratisrijbewijsonline.be 3. Wielerwedstrijd.

Bij het naderen van een groep renners die aan een wielerwedstrijd deelnemen, moet elke bestuurder onmiddellijk uitwijken en stoppen.

Daarenboven is het weggebruikers verboden door een groep deelnemers aan een wielerwedstrijd of aan een niet-gemotoriseerde sportwedstrijd of -competitie te breken.

Sinds 1/1/2004 is het ook verboden door te breken door een groep wielertoeristen.


Goed om weten:

Hoe zit het wanneer fietsers in groep rijden?

Als je fietst in een groep met minimum 15 personen (vroeger werd dat wielertoerisme in groep genoemd), regelt de wetgeving hoe dat in groep rijden moet gebeuren.

Mogelijkheid 1:
- De groep volgt dezelfde regels als de individuele fietser.
Mogelijkheid 2:
- De groep volgt de regels voor fietsers in groep.
- In dit geval heeft de groep een aantal extra mogelijkheden, maar ook bepaalde verplichtingen.
. Ze moeten niet verplicht het fietspad gebruiken (maar het mag wel).
. Ze mogen maximaal met twee naast elkaar rijden, op voorwaarde dat ze in groep blijven.
. Op een rijbaan zonder rijstroken mogen ze niet meer dan de breedte van één rijstrook (3 meter) gebruiken en in totaal niet meer dan de helft van die rijbaan in beslag nemen.
. Op een rijbaan met rijstroken mogen ze enkel op de rechter rijstrook rijden.

Wegkapiteins en begeleidende auto's:
- Van 15 tot 50 fietsers:
. Ten minste 2 wegkapiteins mag (moet niet).
. Eén of twee begeleidende auto's zijn toegelaten (moet niet).
. Als er één begeleidend voertuig is, moet dit de groep volgen.

- Van 51 tot 150 fietsers:
. Ten minste twee wegkapiteins zijn verplicht.
. De wegkapiteins moeten minstens 21 jaar oud zijn.
. Om de linkerarm moeten zij een band dragen met de nationale driekleur en het woord 'wegkapitein'.
. Zij kunnen op kruispunten zonder lichten het verkeer stilleggen (bord C3).
. Twee begeleidende auto's zijn verplicht.
. Deze moeten de groep op ongeveer 30 meter voorafgaan of volgen.
. Ze moeten door middel van een speciaal bord goed zichtbaar zijn een voor het tegemoetkomend of volgend verkeer.
RIJBEWIJS

.
.
.
.


(c) Gratis Rijbewijs Online /
Voor een perfecte website hosting hebben wij gekozen voor website en e-mail hosting door COMBELL