Gratis Rijbewijs Online
homepage theorie proefexamens reacties van jongeren praktijk films forum rijscholen in Vlaanderen contactgegevens en varia

RIJBEWIJS C

DE LADING VAN EEN VRACHTWAGEN
ALGEMENE REGELS IN VERBAND MET LADING


1. Algemene regels:

De lading van een voertuig moet zodanig geschikt en vastgemaakt worden en indien nodig zodanig met een net of een dekzeil overdekt worden, dat bij normale wegomstandigheden:
  . de lading het zicht van de bestuurder niet kan hinderen;
  . de lading niemand in het voertuig of buiten het voertuig in gevaar brengt;
  . de vervoerde lading geen schade toebrengt aan de openbare weg of aan openbare of private eigendommen;
  . de lading niet over de openbare weg kan slepen of vallen;
  . de lading de verlichting van de wagen, de reflectoren of de nummerplaat niet bedekt;

Al wat dient om de lading vast te maken of te beschutten moet in goede staat zijn en correct worden gebruikt. Elk onderdeel dat de lading omsluit, zoals een ketting, een dekzeil, een net, enz. moet de lading nauw omsluiten.

Elk voertuig dat gebruikt wordt voor het vervoer van zaken moet voorzien zijn van een voldoende aantal verankeringspunten, aangepast aan de lading.

De lading van graangewassen, vlas, stro, paarden- of veevoeder in bulk of in balen, moeten overdekt worden met een dekzeil of met een net. Deze bepaling geldt echter niet voor vervoer binnen een straal van 25 km van de plaats van lading, voor zover het niet langs een autosnelweg geschiedt.


. Bestaat de lading uit lange stukken, dan moeten deze onderling en ook aan het voertuig zo stevig vastgemaakt worden dat zij bij het schommelen niet buiten de grootste zijomtrek van het voertuig komen.


De bestuurder van het voertuig moet de nodige maatregelen nemen om te voorkomen dat de lading, alsmede al wat dient om de lading vast te maken of te beschutten, door lawaai de bestuurder zouden hinderen, het publiek ongemak aandoen of de dieren doen schrikken.

Indien zij- of achterdeuren bij uitzondering moeten openblijven, moeten zij zodanig vastgezet worden dat zij niet uitsteken buiten de grootste zijomtrek van het voertuig.Definities van kracht vanaf 10 september 2009

- a. Lading
      . elk goed of materiaal dat door een voertuig wordt vervoerd.

- b. Stouwvoorziening
      . element dat specifiek ontworpen en vervaardigd is om een lading vast te maken, op haar plaats te houden
      of te stouwen, met inbegrip van de structurele elementen van het voertuig.

- c. Ge´ntegreerde vergrendelvoorziening
      . voorziening die ontworpen is en gebruikt wordt om een lading vast te zetten door de bevestigingspunten
      van de lading te verbinden met de verankeringspunten van het voertuig en te vergrendelen.

- d. Maximale nominale last
      . maximale last die op een element van een ladingzekeringssysteem mag worden toegepast, in normale
      gebruiksomstandigheden.

- e. Verankeringspunt
      . deel van de structuur, de apparatuur of het toebehoren van een voertuig of van een lading waaraan een
      stouwvoorziening wordt vastgemaakt.

- f. Ladingzekeringssysteem
      . uitrusting of combinatie van uitrustingen die wordt gebruikt om een lading vast te zetten of te stouwen, met
      inbegrip van de stouwvoorzieningen van de lading, evenals alle samenstellende delen ervan.

- g. Primaire verpakking
      . verpakking die de goederen als eerste omsluit.
DE BREEDTE


1. Breedte van een beladen voertuig

. De breedte van een beladen voertuig, gemeten met al de uitstekende delen inbegrepen, mag de volgende maxima niet te boven gaan:

a. 2,55 m:
auto, bespannen voertuig of hun aanhangwagen.

b. 2,60 m:
indien het voertuig een breedte heeft van 2,60 meter overeenkomstig het technisch reglement van de auto's, zoals bv. koelwagens.

c. 2,75 m:
wanneer de lading bestaat uit graangewassen, vlas, stro, paarden- of veevoeder in bulk, met uitsluiting van de geperste balen, mag de breedte van het geladen voertuig 2,75 m bedragen;

d. 3,00 m:
wanneer de lading is samengesteld zoals hierboven gezegd en vervoerd wordt binnen een straal van 25 km van de plaats van lading.

2. Verkeersbord C27

VERKEERSBORD Het verkeersbord C27 kan een breedtebeperking opleggen aan voertuigen, lading inbegrepen.DE HOOGTE


1. Hoogte van een beladen voertuig

. De maximaal toegelaten hoogte van een voertuig, van de aanhangwagen of de oplegger is 4 meter.

Voertuigen van openbare diensten of speciale stadsautobussen kunnen mits een speciale toelating 4,40 meter hoog zijn.

2. Verkeersbord C29

VERKEERSBORD Het verkeersbord C29 kan echter een andere maximaal toegelaten hoogte opleggen, lading inbegrepen.DE LENGTE


1. Vooraan

LADING (C) www.gratisrijbewijsonline.be Niets van de lading mag vooraan verder komen dan de grens van het koetswerk van het voertuig.

Als het een bespannen voertuig is, mag niets buiten de kop van het gespan uitsteken.

Evenwel mag de lading van slepen die uitsluitend bestemd zijn voor het vervoer van auto's van voren ten hoogste 0,50 m (50 cm) uitsteken.


2. Lading achteraan het voertuig

. De lading mag achteraan het voertuig maximaal 1 meter uitsteken.

Een lading die bestaat uit ondeelbare stukken zoals bomen, staven, laders... mag achteraan maximaal 3 meter uitsteken, op voorwaarde dat ze gesignaleerd is.


3. Vierkant bord

VERKEERSBORD Steekt een lading meer dan 1 meter achter een voertuig uit, dan moet deze als volgt herkenbaar worden aangegeven:

a. Overdag:
Door een vierkant bord van 0,5 x 0,5 m (50 cm) met afwisselend witte en reflecterende rode diagonale strepen.

b. s' nachts of als verlichting nodig is:
Door hetzelfde vierkant bord van 0,5 m met een naar achter gericht rood licht.
Aan elke zijkant van het voertuig een oranje reflector.


4. Verkeersbord C25

VERKEERSBORD Het verkeersbord C25 betekent:
Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen of slepen waarvan de lengte, lading inbegrepen, groter is dan op het verkeersbord aangegeven lengte.
HOE DE LADING VERDELEN?

1. Algemeen

. . Het goed verdelen van de
landing is belangrijk voor:
  . een goed en comfortabel
    rijgedrag.
  . de veiligheid.

Daarom is het belangrijk:
  . de lading goed te verdelen
    over het laadoppervlak.
  . plaats dus niet alles achter-
    of vooraan of links of rechts.
  . alle losse delen vastmaken.
. .


2. Lading is gevaar.

. . Lading vervoeren betekent altijd: gevaar.

  . Losse lading kan
    schuiven en het voer-
    tuig in de bochten
    onstabiel maken.
. .
  . Delen van de lading
    kunnen schuiven bij
    hevig remmen.

  . Lading kan loskomen
    en een gevaar vormen
    voor andere bestuur-
    ders.
. Houd er zeker ook rekening mee dat bij bruusk remmen buizen of metalen staven naar voor kunnen schuiven en een dodelijk wapen kunnen worden.


3. Hiermee rekening houden:

. Plaats de lading steeds zo, dat ze de zichtbaarheid van de bestuurder niet hindert.
. Maak de lading steeds vast.
. Op plaatsen waar 'parkeren' verboden is, mag je wel 'stilstaan' om te laden/lossen.
. Remmen van een vrachtauto zullen sneller blokkeren in onbeladen toestand.
LADEN EN LOSSEN

1. Laadplatform

. Beschikt de vrachtauto over een beweegbaar laadplatform, dan moeten de buitenste hoeken duidelijk worden aangegeven.


2. Beweegbare bedieningstoestellen

. Als je bij het lossen van het voertuig gebruik maakt van beweegbare bedieningstoestellen, dan moet je duidelijk aangeven welk gebied zij bereiken.

Dit kan je doen door met:
  . reflecterende (rood-witte) kegels het gebied aan te geven.
  . oranjegele knipperlichten het gebied aan te geven.


3. Vrachtauto + aanhangwagen

. Trek je met een vrachtauto een aanhangwagen, dan moet je eerst de lading van de aanhangwagen lossen.

Met een lege vrachtauto een volle aanhangwagen trekken is zeer gevaarlijk.


4. Na het lossen

. Heb je ergens een deel van je lading gelost, zorg er dan voor dat de resterende lading goed verdeeld is over het laadoppervlak.


5. Verlies van lading

. Verlies je onderweg een deel van de lading en kan ze niet onmiddellijk worden teruggeplaatst, dan moet de gevallen lading duidelijk aangegeven worden door een rode gevaarsdriehoek..


GRATIS RIJBEWIJS ONLINE

www.permisdeconduire-online.be
www.drivinglicence-belgium.be
www.gratisrijbewijsonline.nl


(c) Gratis Rijbewijs Online /
Voor een perfecte website hosting hebben wij gekozen voor website en e-mail hosting door COMBELL